خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com 2018-04-20T15:43:25+01:00 mihanblog.com خواب که را دیده خدایا دلم 2018-04-20T06:42:33+01:00 2018-04-20T06:42:33+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3756 محمدرضا صفایی نیست به فرمان من اصلا دلم                                                       خواب که را دیده خدایا دلم                    &nbs
نیست به فرمان من اصلا دلم
                                                      خواب که را دیده خدایا دلم
                                       ما به هم آلوده به کار همیم
                                                           باز هوایی شده او را دلم
                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
نگران باش عزیز... 2018-04-19T21:10:26+01:00 2018-04-19T21:10:26+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3755 محمدرضا صفایی ها چه کردید الف قامتمان خم شده است                                                      نور را ظلمت اندوده مصمم شده است                 &n
ها چه کردید الف قامتمان خم شده است
                                                      نور را ظلمت اندوده مصمم شده است
                                   آیتی آینه از عاقبت الآمر نمود
                                         کمتر از سگ شده بودید و سگ آدم شده است

]]>
وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ ما أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ... 2018-04-19T18:22:22+01:00 2018-04-19T18:22:22+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3754 محمدرضا صفایی              ای همه در وهم، فسانه، فسون                                                                  درد من از درد شمایان فزون    &nbsp
             ای همه در وهم، فسانه، فسون
                                                                  درد من از درد شمایان فزون
                                                    عادتِ بر دیدن عیبم نبود
                                                                   لیک جز از عیب ندادی برون
                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
شمشاد خانه پرور ما از که کمتر است 2018-04-19T06:22:19+01:00 2018-04-19T06:22:19+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3753 محمدرضا صفایی گم شوم از خویش که پیدا شوی؟                                                                     بیشتر از پیش هویدا شوی       &n گم شوم از خویش که پیدا شوی؟
                                                                     بیشتر از پیش هویدا شوی
                                         یا به اشارات دل و عقل و دین
                                                            شرح دهم خویش که معنا شوی؟
                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
انقلاب ما انفجار نور بود 2018-04-18T15:14:05+01:00 2018-04-18T15:14:05+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3752 محمدرضا صفایی دور فتادیم ز اعجاز نور                                                                هم به تقلا که بیافتیم دور        &nb
دور فتادیم ز اعجاز نور
                                                                هم به تقلا که بیافتیم دور
                                             پشتِ حجب نه، خودِ احجاب ما
                                                            نور و سیه چاله؟! نشاید عبور
]]>
احلی من العسل 2018-04-17T19:13:43+01:00 2018-04-17T19:13:43+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3750 محمدرضا صفایی شیرینی لعل تو که بر کامم رفت                                                          اوقات خوش ار بود ز ایامم رفت               &n
شیرینی لعل تو که بر کامم رفت
                                                          اوقات خوش ار بود ز ایامم رفت
                                       آرام دلی داشتم از یاد لبت دوش
                                                            مستانه خُرامیدی و آرامم رفت
                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِی وَلاَ تَكْفُرُونِ 2018-04-17T09:13:14+01:00 2018-04-17T09:13:14+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3748 محمدرضا صفایی هردم که مه روی توام در نظر افتد                                                                   دیدار میسر شود و پرده بر افتد    &
هردم که مه روی توام در نظر افتد
                                                                   دیدار میسر شود و پرده بر افتد
                                     این با که توان گفت که با آه دمادم
                                                               بر جلوه درآیی و به عالم شرر افتد
                                                                                                                                                                                      (صفایی)


]]>
اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبیست زبان خموش ولیکن دهان پر از عربیست 2018-04-16T19:09:03+01:00 2018-04-16T19:09:03+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3747 محمدرضا صفایی روز و شبم نیست مگر با خدا                                                                   بر همگان لا زنم الا خدا      &n
روز و شبم نیست مگر با خدا
                                                                   بر همگان لا زنم الا خدا
                                                خلق خدا فهمد و ما نیز هم
                                                              فاصله ها بین ز خدا تا خدا
                                                                                                                                                                 (صفایی)

]]>
...خدا در روستای ما کشاورز است 2018-04-16T08:33:28+01:00 2018-04-16T08:33:28+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3745 محمدرضا صفایی بودِ جمعی اگر آب است و نمودش آتش                                                            تو هم از آتش وی خویش رسان بر آبش              
بودِ جمعی اگر آب است و نمودش آتش
                                                            تو هم از آتش وی خویش رسان بر آبش
                                            کور خواهم شد از این خاک، مگر زآتش و آب
                                                                     پیکری تازه تراشیده دهم بر بادش
                                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>
أَفَأَمِنُوا مَكْرَاللَّهِ فَلا یَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ 2018-04-15T18:52:59+01:00 2018-04-15T18:52:59+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3744 محمدرضا صفایی اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند                                                                          وای اگر
اینکه ما را به دو صد رایحه ترغیب کند
                                                                          وای اگر بار دگر ملعبۀ سیب کند
                                         صنمی ساخته ایم از زر و زور و تزویر
                                                                 که بت و بتکده را یک شبه تخریب کند
                                                                                                                                                                                                 (صفایی)


]]>
هل من ناصر ینصرنی؟! 2018-04-15T05:08:42+01:00 2018-04-15T05:08:42+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3743 محمدرضا صفایی چندی است قوم من به نافله بیدار می شوند                                                    در سایه سار شب چو صائقه پربار می شوند                   
چندی است قوم من به نافله بیدار می شوند
                                                    در سایه سار شب چو صائقه پربار می شوند
                                  سوزند خویش و بیشه از این سوز و ساز خویش
                                                        شیرند شیرنر! که طعمۀ کفتار می شوند!!
                                                                                                                                                                                          (صفایی)

]]>
You're a coward, and your breath stinks! 2018-04-14T15:31:31+01:00 2018-04-14T15:31:31+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3742 محمدرضا صفایی پیر را گفتمش این باغچه خاکش مرده است                                                      که دد و دیو بر آن دست به یغما برده است             &nbsp
پیر را گفتمش این باغچه خاکش مرده است
                                                      که دد و دیو بر آن دست به یغما برده است
                               کیست آن عربده جو تا ز کنامش بکشم
                                                        گفت خاموش که دامان همه آلوده است
                                                                                                                                                                                         (صفایی)

]]>
ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدارا 2018-04-14T09:31:55+01:00 2018-04-14T09:31:55+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3741 محمدرضا صفایی صبحی که بیامدی و شامی که روی                                                              پیوسته به اضراری و حظی نبری                
صبحی که بیامدی و شامی که روی
                                                              پیوسته به اضراری و حظی نبری
                                      زین تخم و ترک برائتت واجب شیخ
                                                      زقوم و ضریع خود بس است ار دروی
                                                                                                                                                                                    (صفایی)

]]>
و اینک "شام" غریبان؟!! 2018-04-13T17:44:48+01:00 2018-04-13T17:44:48+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3740 محمدرضا صفایی ها به کجا نیست گریز از منت                                                                      تیزتر از این نشود توسنت؟   &nbs
ها به کجا نیست گریز از منت
                                                                      تیزتر از این نشود توسنت؟
                                           تیر بزن تیغ بکش سر ببر
                                                                       دست من و کوتهی دامنت
                                                                                                            (صفایی)

]]>
امام عشق 2018-04-13T08:17:38+01:00 2018-04-13T08:17:38+01:00 tag:http://khalvatneshin.mihanblog.com/post/3738 محمدرضا صفایی نازک کمری که یاد، فریادم داد                                                              زلف از رخ مه گرفت و بر بادم داد          &nbs
نازک کمری که یاد، فریادم داد
                                                              زلف از رخ مه گرفت و بر بادم داد
                                                    با شیوه چشم آتشینش تا صبح
                                                             یک نکته نگفت و نکته ها یادم داد
                                                                                                                                                                               (صفایی)

]]>