خلوت نشین tag:http://khalvatneshin.ir 2017-09-20T20:24:23+01:00 mihanblog.com إن لَم یَکُن لَکُم دینٌ و کُنتُم لاتَخافونَ المَعادَ فَکونوا اَحراراً فِی دُنیاکُم 2017-09-20T06:23:20+01:00 2017-09-20T06:23:20+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3026 محمدرضا صفایی دل بر سر زلف دلبری دوخته به                                                           وز آتش لعل مهوشی سوخته به              &
دل بر سر زلف دلبری دوخته به
                                                           وز آتش لعل مهوشی سوخته به
                                  از ظلمت و نور زلف و رخسار بتان
                                                        تاب و تب و نار و نوری اندوخته به
                                                                                                                                                                           (صفایی)

]]>
لبَّیک اللّهمّ لبَّیک 2017-09-19T03:24:03+01:00 2017-09-19T03:24:03+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3023 محمدرضا صفایی ای چاره ساز هر چه که مشکل، بلی بلا                                                            تن سوی حجله می کشدم سر به کربلا           &
ای چاره ساز هر چه که مشکل، بلی بلا
                                                            تن سوی حجله می کشدم سر به کربلا
                                            مپسندم آی در کش و واکش خدای را
                                                                   مصلوب این و آنِ توام از درم درآ
                                                                                                                                                                                                   (صفایی)


]]>
بشتاب هان که اسب و قبا می فرستمت 2017-09-18T14:08:59+01:00 2017-09-18T14:08:59+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3019 محمدرضا صفایی اکنون که شام گستره دشت کربلاست                                                           شرمِ من از ترنم افسوس و لیتناست              &nbs


اکنون که شام گستره دشت کربلاست
                                                           شرمِ من از ترنم افسوس و لیتناست
                                   اینجاست جای فرجۀ آتش به اختیار
                                                            ماخوذِ آنکه اخذ نکرد از بلی به لاست
                                                                                                                                                                                       (صفایی)

]]>
زنده مانی به هر قیمت، زندگانی به خون 2017-09-17T16:19:36+01:00 2017-09-17T16:19:36+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3017 محمدرضا صفایی شدم از دست و نشد اینکه صفائی بکنم                                                        چه به پیرانه سری خبط و خطائی بکنم               &nbsp
شدم از دست و نشد اینکه صفائی بکنم
                                                        چه به پیرانه سری خبط و خطائی بکنم
                                           سر به صحرا فکنم حادثه ها تکرای است
                                                      شاید از آتش و خون نشو و نمائی بکنم
                                                                                                                                                                                           (صفایی)


]]>
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَكُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا یُفْتَنُونَ 2017-09-17T03:45:45+01:00 2017-09-17T03:45:45+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3009 محمدرضا صفایی قومی از دایره سعد و سعید افتاده است                                                         اینکه ناموس خدا دست یزید افتاده است            &
قومی از دایره سعد و سعید افتاده است
                                                         اینکه ناموس خدا دست یزید افتاده است
                                     کنه بالفعل محارب همه بالقوه ماست
                                                           فرصت بود و نمودی که بعید افتاده است
                                                                                                                                                                                             (صفایی)

]]>
تو مو می بینی و من... 2017-09-16T16:08:49+01:00 2017-09-16T16:08:49+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3006 محمدرضا صفایی هر آنکه جمال یار نادیده بدید                                                               جز نور از این ظلمت اندوده ندید            &nbs
هر آنکه جمال یار نادیده بدید
                                                               جز نور از این ظلمت اندوده ندید
                                     بر وصل سیاه زلفِ رخساره سپید
                                                                  صبر از من شوریده مدارید امید
                                                                                                                                                                                   (صفایی)

]]>
کیست مرا یاری کند؟ 2017-09-16T07:04:24+01:00 2017-09-16T07:04:24+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3002 محمدرضا صفایی لعلی که دو صد فتنه به جام اندازد                                                           لب تشنه جامی است که خون پالاید              &nbs
لعلی که دو صد فتنه به جام اندازد
                                                           لب تشنه جامی است که خون پالاید
                                      من زنده بدانم که ندانم چاره
                                                            کس نیست مرا کشته فدایش سازد
                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
نیک و بد و رنج و راحت از دوست نکوست 2017-09-15T10:04:58+01:00 2017-09-15T10:04:58+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/3000 محمدرضا صفایی زخم بیگانه و خویش است مرا بر دل و تن                                                           بیش از اینم بتوان ساخت به آلام و محن           &nbsp
زخم بیگانه و خویش است مرا بر دل و تن
                                                           بیش از اینم بتوان ساخت به آلام و محن
                                      خصم را گو بزند ما سپر انداخته ایم
                                                          اینکه از چله رها گشته ز محسن به حسن
                                                                                                                                                                                                      (صفایی)


]]>
لا اله الا الله 2017-09-15T01:57:06+01:00 2017-09-15T01:57:06+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2999 محمدرضا صفایی کیست این عربده جویی که سرِ کوی شماست                                                    وین چه لعبت که دو صد فتنه به زلفین دوتاست                  &n
کیست این عربده جویی که سرِ کوی شماست
                                                    وین چه لعبت که دو صد فتنه به زلفین دوتاست
                                      جز تو در کوی بتان راهزنی نیست که نیست
                                                           وین عجب تر نمکین لعل تو شیرینی ماست
                                                                                                                                                                                                        (صفایی)

]]>
وَ اللّهِ ما رَأیتُ مَکثُوراً قطّ قَد قُتِلَ وُلدُهُ وَ اَهلُ بَیتِهِ و اَصحابُهُ… 2017-09-14T04:40:46+01:00 2017-09-14T04:40:46+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2980 محمدرضا صفایی
گاه جنگ است برادر به کمین دشمنِ من
                                                        همه ام آخته تیغ از سر و پا دست و دهن
                                              فتح این گسترۀ وسوسه و خبط و خطور
                                                     اجر صبری است به طاعات و مصائب ز شطن
                                                                                                                                                                                              (صفایی)

]]>
با شیر اندرون شده با جان بدر شود 2017-09-13T17:48:45+01:00 2017-09-13T17:48:45+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2979 محمدرضا صفایی یا رب مپسندم اینکه شر چیره شود                                                                      شوری که به شرع طعنه زد گو بشود       
یا رب مپسندم اینکه شر چیره شود
                                                                     شوری که به شرع طعنه زد گو بشود
                                                کم مانده که از دیده رود خالص دین
                                                                       "وز دل برود هر آنچه از دیده رود"
                                                                                                                                                                                                     (صفایی)

]]>
نوری که هرگز خاموش نمی شود 2017-09-13T08:42:09+01:00 2017-09-13T08:42:09+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2976 محمدرضا صفایی تنگ است عرصه دلگشادِ من این خمود چیست                                                 آن کیست بر سرش که ز نفسش عمود نیست                      &nb
تنگ است عرصه دلگشادِ من این خمود چیست
                                                آن کیست بر سرش که ز نفسش عمود نیست
                                    برخیز تا به قصد خود از شرّ شور و شین
                                                               آیینه ها جلا بدهیم آیینه دار کیست
                                                                                                                                                                                            (صفایی)

]]>
ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریه ومن طعامیه بقرصیه... 2017-09-12T11:36:19+01:00 2017-09-12T11:36:19+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2971 محمدرضا صفایی منم آن طایر قدسی وطنم دشت و دمن                                                               ملک ری آنِ شما آنِ سخیفان وطن        &nbs
منم آن طایر قدسی وطنم دشت و دمن
                                                               ملک ری آنِ شما آنِ سخیفان وطن
                                    وسعت ملک جهانی به پر و بال من است
                                                            مرغ آمین من آلوده شام است و یمن
                                                                                                                                                                                     (صفایی)


]]>
اِنّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ، اِنّی حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ 2017-09-11T14:43:22+01:00 2017-09-11T14:43:22+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2967 محمدرضا صفایی ای همه عالم امکان ز نگاهش به فسون                                                               عقل کل قدر مُقامش به مَقامات جنون       &nbsp
ای همه عالم امکان ز نگاهش به فسون
                                                               عقل کل قدر مُقامش به مَقامات جنون
                                       چشمم از ظلمت زلفت به سراپرده نور
                                                         تا چه باشد پسِ این پیچ و خم غرق به خون
                                                                                                                                                                                                          (صفایی)

]]>
یا دنیا الیك عنی ابی تعرضت ام الی تشوقت؟ 2017-09-10T15:01:27+01:00 2017-09-10T15:01:27+01:00 tag:http://khalvatneshin.ir/post/2964 محمدرضا صفایی ای جان به فدای آنکه عشقش وهبی است                                                      بر لوح دلش حب حسین بن علی (ع) است                   &
ای جان به فدای آنکه عشقش وهبی است
                                                      بر لوح دلش حب حسین بن علی (ع) است
                                      دنیای بزک کرده عجوزی است محیل
                                                         کاین هرزه یقین در خور کابینش نیست
                                                                                                                                                                                            (صفایی)

]]>